YAZARLAR İÇİN BİLGİ

-Etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay çalışmada belirtilmeli ve belgelendirilmelidir. İzinle ilgili bilgilere makalenin yöntem bölümünde ve ayrıca ilk/son sayfasında yer verilmelidir. Olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmesi gereklidir.

-Makalenin araştırma ve yayın etiğine uygun olarak hazırlandığı ifade edilmeli, makale sonunda araştırmacılar; katkı oranı beyanı, varsa destek ve teşekkür beyanı, çıkar çatışması beyanı ve finansal destek beyanı vermelidir.

1. Genel Kurallar

a. Makalelerin, daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere kabul edilmemiş olması gerekir. Makale, bildiri, yüksek lisans veya doktora tezinden üretilmiş ise mutlaka makalenin ilk sayfasında Türkçe ve İngilizce olarak belirtilmelidir. Yazıların her türlü sorumluluğu yazarlarına aittir. Yazılar yayımlanmak üzere kabul edildiğinde Milliyetçilik Araştırmaları Dergisi ilk yayınlama haklarına sahip olacaktır. Yayın Kurulunun, makale kabulü konusunda hem içerik hem de biçim bakımından nihai karar hakkı saklıdır.

b. Dergiye gönderilen yazılar Yayın Kurulunca ilk değerlendirilme yapıldıktan sonra iki hakeme gönderilecek, hakemlerden gelecek rapor doğrultusunda yazının basılmasına, rapor çerçevesinde düzeltilmesine, yazının geri çevrilmesine ya da üçüncü bir hakeme gönderilmesine karar verilecek ve durum yazara en kısa sürede bildirilecektir. Yayımlanmayan yazılar yazara geri gönderilmeyecektir.

c. Yazardan revizyon istenmesi durumunda, minör revizyonun 2, majör revizyonun ise 4 hafta içerisinde tamamlanarak makalenin dergiye ulaştırılması gerekmektedir.

ç. Milliyetçilik Araştırmaları Dergisinin yazı dili Türkçe olmakla birlikte, İngilizce çalışmalar da yayımlanmaktadır. Yazı bu dillerden hangisinde yazılmış olursa olsun en az 150, en çok 250 sözcükten oluşan Türkçe ve İngilizce özetler yazıya eklenerek gönderilmelidir. Aynı şekilde, hangi dilde yazılmış olursa olsun yazının başlığının Türkçe ve İngilizce olarak yazıya eklenmesi, ayrıca yine Türkçe ve İngilizce olarak 5 anahtar sözcüğün belirtilmesi gerekmektedir. (Bkz. Kapak Dosyası-Ana Makale Dosyası)

d. Milliyetçilik Araştırmaları Dergisinde “Kitap İncelemeleri”ne ve “Çeviri Yazı”lara da yer verilir.

e. Milliyetçilik Araştırmaları Dergisi’ne gönderilen yazıların yazım bakımından son denetimlerinin yapılmış olduğu kabul edilmektedir. Yazı teslim edildikten sonra baskı düzeltmeleri için ayrıca yazara gönderilmeyecektir. Bu nedenle yazım yanlışlarının olağanın üzerinde olması yazının geri çevrilmesi için yeterli görülecektir.

f. Yazarlara telif ücreti ödenmemektedir.

g. Yazılar https://dergipark.org.tr/madergisi adresi üzerinden gönderilmelidir.

ğ. Bir adet dergi yazara ücretsiz olarak gönderilecektir.

2. Kapak Dosyası-Ana Makale Dosyası

Çalışmalarını dergimize gönderen yazarlardan, Ana Makale Dosyası ve Kapak Dosyası talep edilmektedir. Hakem değerlendirme sürecinin gecikmeye uğramaması ve derhal sürecin başlatılabilmesi için yazarların dosyalarını aşağıda belirtildiği şekilde yüklemesi önem arz etmektedir.

a. Kapak Dosyası

Kapak dosyasına öncelikle; Türkçe ve İngilizce başlık yazılmalı, Türkçe ve İngilizce özet ile birlikte anahtar kelimeler eklenmelidir. Başlığın altına sağ tarafa yazarın adı yazılmalı, birden çok yazarlı çalışmalarda virgül kullanılarak yazar adları yan yana yazılmalı, akademik unvan belirtilmemelidir. Yazarların akademik unvanı, çalıştığı kurum (üniversite, fakülte, bölüm veya diğer) adları ve ORCID numaraları (https://orcid.org/) * simgesi kullanılarak dipnot olarak eklenmelidir. 

b. Ana Makale Dosyası

Milliyetçilik Araştırmaları Dergisinde kör hakemlik uygulaması yürütülmektedir. Bu nedenle hakem değerlendirme sürecinin tüm aşamalarında ana makale dosyasında yazarlara ait kurum, kimlik ve unvan bilgisi yer almamalıdır.

3. Yazım Kuralları

a. Çalışmalarda Türk Dil Kurumunun İmla Kılavuzu’na uyulması tavsiye edilmektedir.

b. Kâğıt boyutu; özel boyut, genişlik 16 cm, yükseklik 24 cm olmalıdır. Kenar boşlukları üst 3.5 cm, alt 2.5 cm, sağ 2.5 ve sol 2 cm, cilt payı 0 cm olacak şekilde düzenlenmelidir.

c. Çalışmalar Word programına göre 11 punto (dipnotlar 9 punto), Book Antiqua yazı karakteriyle, girinti ilk satır 1 cm, aralık önce 0 nk, sonra 8 nk ve tek satır aralığında yazılmalıdır.

ç. Başlıklar, “1. 2. 3.; 1.1., 1.2.; 1.2.1.” şeklinde oluşturulmalı ve 1 cm içeriden başlamalıdır. Birinci derece başlıklarda (YÖNTEM ve BULGULAR dahil) yer alan tüm harfler büyük harfle koyu yazılmalıdır: GİRİŞ, 1. BAŞLIK, 2. BAŞLIK, SONUÇ; KAYNAKÇA gibi. İkinci, üçüncü ve dördüncü derece başlıklarda yer alan kelimelerin sadece ilk harfleri büyük harfle başlatılmalı ve koyu yazılmalıdır.  

d. Tablo, şekil ve resimlere numara verilmeli ve adlandırılmalıdır. Kaynakları, kaynakça kurallarına uygun biçimde, tablo adları üstte, şekil ile resim adları ise altta verilmelidir. Tüm tablo, şekil ve resimler sayfa kenarlıklarına uygun bir şekilde düzenlenmelidir.

4. Atıflar, Dipnot ve Kaynakça

Dergiye gönderilen çalışmalar "The Chicago Manual of Style, 17th Edition" (Yeni versiyon derginin Ekim 2021 sayısı itibariyle uygulanmaya başlanmıştır) veya "APA 6" kurallarına göre hazırlanmalıdır. 

a. CHİCAGO (DİPNOT) YÖNTEMİ:

  • KİTAP 

Notlar

Mehmet Kaan Çalen, İkinci Meşrutiyet Döneminde Türk Tarih Düşüncesi (İstanbul: Ötüken Neşriyat, 2013), 115-16.

Azar Gat ve Alexander Yakobson, Nations the Long History and Deep Roots of Political Ethnicity and Nationalism (Cambridge: Cambridge University Press, 2012), 22.

Ayşe Onat, Sema Orsoy ve Konuralp Ercilasun, Han Hanedanı Tarihi Hsiung-Nu (Hun) Monografisi (Ankara: TTK, 2020), 75.

Mehmet Akif Okur vd., Avrasya Paradoksu Beklentiler ve Endişeler (Ankara: Nobel, 2013), 101.

Kısaltılmış Notlar

Çalen, İkinci Meşrutiyet Döneminde, 120.

Gat ve Yakobson, Nations the Long History, 37.

Okur vd., Avrasya Paradoksu, 105.

Onat, Orsoy ve Ercilasun, Han Hanedanı Tarihi, 80.

Kaynakça girişleri (alfabetik sırayla)

Çalen, Mehmet Kaan. İkinci Meşrutiyet Döneminde Türk Tarih Düşüncesi. İstanbul: Ötüken Neşriyat, 2013.

Gat, Azar ve Alexander Yakobson, Nations the Long History and Deep Roots of Political Ethnicity and Nationalism. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.

Okur, Mehmet Akif, Reha Yılmaz, Galip Çağ, Hatice Yazgan ve Sedat Demirci, Avrasya Paradoksu Beklentiler ve Endişeler. Ankara: Nobel, 2013.

Onat, Ayşe, Sema Orsoy ve Konuralp Ercilasun, Han Hanedanı Tarihi Hsiung-Nu (Hun) Monografisi. Ankara: TTK, 2020.

  • KİTAP BÖLÜMÜ

Notlar

İbrahim Şirin, “Türkiye’de Zihniyet Tarihçiliği ve Sabri Ülgener,” Türk Tarihçileri içinde, ed. Ahmet Şimşek (Ankara: Pegem, 2016), 241.

Kısaltılmış notlar

Şirin, “Türkiye’de Zihniyet Tarihçiliği,” 244.

Kaynakça girişleri (alfabetik sırayla)

Şirin, İbrahim. “Türkiye’de Zihniyet Tarihçiliği ve Sabri Ülgener.” Türk Tarihçileri içinde, editör: Ahmet Şimşek, 239-57. Ankara: Pegem, 2016.

  • ÇEVİRİ KİTAP

Notlar

Justin McCarthy, Ölüm ve Sürgün, çev. Fatma Sarıkaya (Ankara: TTK, 2012), 29.

Kısaltılmış notlar

McCarthy, Ölüm ve Sürgün, 173.

Kaynakça girişleri (alfabetik sırayla)

McCarthy, Justin. Ölüm ve Sürgün. Çeviren: Fatma Sarıkaya. Ankara: TTK, 2012.

  • E-KİTAP

Notlar

İbrahim Agâh Çubukçu, Türk Düşünce Tarihinde Felsefe Hareketleri (Ankara: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, 1986), 49-50, https://dspace.ankara.edu.tr/xmlui/ handle/20.500.12575/14835.

Kısaltılmış notlar

Çubukçu, Türk Düşünce Tarihinde, 218-19.

Kaynakça girişleri (alfabetik sırayla)

Çubukçu, İbrahim Agâh. Türk Düşünce Tarihinde Felsefe Hareketleri. Ankara: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, 1986. https://dspace.ankara.edu.tr/xmlui/handle/ 20.500.12575/14835.

  • DERGİ MAKALESİ

Notlar

Bülent Yıldırım, “Balkan Savaşları'nda Bulgar Ordusu ve Komitacıların Batı Trakya’daki Faaliyetleri,” History Studies 6, S. 2 (Şubat 2014): 146, https://doi.org/10.9737/history S1107.

Haluk Kayıcı, Gamze Yıldız Erduran, "Yusuf Akçura ve Ziya Gökalp’in Üçlü Tasniflerinin Karşılaştırılması,” Milliyetçilik Araştırmaları Dergisi 2, S. 2 (Ekim 2020): 50.

Kısaltılmış notlar

Yıldırım, “Balkan Savaşları’nda Bulgar Ordusu,” 148-49. 

Kayıcı, Erduran,Yusuf Akçura ve Ziya Gökalp’in,” 52.

Kaynakça girişleri (alfabetik sırayla)

Kayıcı, Haluk, Yıldız Erduran, Gamze. Yusuf Akçura ve Ziya Gökalp’in Üçlü Tasniflerinin Karşılaştırılması.” Milliyetçilik Araştırmaları Dergisi 2, S. 2 (Ekim 2020): 47-62.

Yıldırım, Bülent. “Balkan Savaşları’nda Bulgar Ordusu ve Komitacıların Batı Trakya’daki Faaliyetleri.” History Studies 6, S. 2 (Şubat 2014): 143-60. https://doi.org/10.9737/history S1107.

  • HABER VEYA DERGİ MAKALESİ

Notlar

Yalçın Ademoğlu, “Avrupa Günü: Avrupa Oluşumunun Doğum Belgesi,” Euronews, 9 Mayıs 2021, https://tr.euronews.com/2021/05/09/avrupa-gunu-nedir.

Kısaltılmış notlar

Ademoğlu, “Avrupa Günü.”

Kaynakça girişleri (alfabetik sırayla)

Ademoğlu, Yalçın. “Avrupa Günü: Avrupa Oluşumunun Doğum Belgesi.” Euronews, 9 Mayıs 2021. https://tr.euronews.com/2021/05/09/avrupa-gunu-nedir.

  • TEZ

Notlar

Emin Ünsal, “Girit’in Türk Hakimiyetinden Çıkışı” (Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi, 2009), 99-100.

Kısaltılmış notlar

Ünsal, “Girit,” 150.

Kaynakça girişleri (alfabetik sırayla)

Ünsal, Emin. “Girit’in Türk Hakimiyetinden Çıkışı.” Yüksek Lisan Tezi, Trakya Üniversitesi, 2009.

b. APA 6-METİN İÇİ KAYNAK GÖSTERİMİ

Kitap:

a) Tek Yazarlı Çalışmalar:

(Meriç, 1978: 70).

Kaynakçada: Meriç, C. (1978), Mağaradakiler. İstanbul: İletişim Yayınları.

Makale: (Çalen, 2017: 228).

Kaynakçada: Çalen, M. K. (2017), “II. Meşrutiyet Döneminde İki Farklı Cengiz Han Tasavvuru”, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, 13 (4): 227-254.

Aynı yazarın, aynı yıl birden fazla eserine atıf yapılması durumunda: (Meriç, 1978a: 70; 1978b: 99).

b) İki yazarlı kitaplar ve makaleler:

Kitap: (Şimşek ve Yalı, 2019: 35).

Kaynakçada: Şimşek, A. ve Yalı, S. (2019), Gerçekte(n) Öyle mi Olmuş?, İstanbul: Yeniinsan.

Makale: (Bölükbaşı ve Yücel, 2011: 103).

Kaynakçada: Bölükbaşı, Y. Z. ve Yücel, G. (2011), “Cumhuriyetin Ötekisi Olarak Geleneksel Milliyetçilik ve Türk Ocaklarının Kapatılması”, Akademik Bakış e-Dergi, (26): 103-117.

c) İkiden çok yazarlı kitaplar ve makaleler:

Kitap: (Eldem vd., 2012: 58).

Kaynakçada: Eldem, E., Goffman, D. ve Masters, B. (2012), Doğu İle Batı Arasında Osmanlı Kenti: Halep, İzmir ve İstanbul, (çev. Sermet Yalçın), İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları.

Makale: İkiden çok yazarlı makaleler de yukarıdaki örneğe göre hazırlanmalıdır.

ç) Kurum yayınları:

Metin içinde: (DİE, 1995: 45).

Kaynakçada: DİE (1995), 19. Yüzyılda Osmanlı Dış Ticareti  (Ankara).

d) İnternet Kaynakları:

Metin içinde: (Okur, 2013).

Kaynakçada: Okur, M. A. (2013), “Büyük Ortadoğu Fırtınası ve Türkiye”, https://www.sabah.com.tr/yazarlar/perspektif/makifokur/2013/10/26/buyuk-ortadogu-firtinasi-ve-turkiye, (15.06.2010).

Atıf dışındaki açıklamalar için dipnot kullanılmalıdır.